Progressivekonomi.se

Företagsekonomi

Företagsekonomi är, sett till antalet registrerade studenter, det mest populära ämnet på Sveriges universitet. Ämnen som kemi eller statsvetenskap, som har ett relativt genomsnittligt antal studenter, har ungefär 6 000 registrerade studenter över hela landet, medan företagsekonomi har ungefär 37 000. Enligt Nils Brunsson, som är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, säger många studenter att de valt just företagsekonomi för att det är ett ”nyttigt” ämne. Han menar också att det inte är konstigt att studenterna har den uppfattningen, eftersom hela vårt samhälle är uppbyggt kring organisationer, vilket är just vad vetenskapen företagsekonomi studerar.

Företagsekonomi kan sägas vara en paraplyterm för flera underliggande ämnen. I många delar av världen finns inte företagsekonomi som ett sammanhållet begrepp, utan man studerar istället ämnena separat. De svenska högskolorna och universiteten har dock influerats av handelshögskolorna i Tyskland, där man snarare såg företagsekonomi som en helhet.

Ett av underämnena inom företagsekonomi, som många sannolikt associerar till direkt, är redovisning, det vill säga hanteringen av ett företags löpande bokföring och bokslut. I ämnet redovisning ingår också att beräkna kostnader och värdera tillgångar för att kunna ge en rättvisande bild av företagets tillgångar och skulder.Företagsekonomi 1

Finansiering är ett annat ämne inom disciplinen som handlar om hur ett företag kan anskaffa kapital och hur detta används i företaget. Ett besläktat ämne är ekonomistyrning eller budgetering, som behandlar hur företaget kan använda kapitalet så effektivt som möjligt.

Ett ämne som även kan studeras separat, men som ingår i företagsekonomin, är marknadsföring. Marknadsföring handlar om hur företaget kan öka efterfrågan på deras produkter eller tjänster, till exempel genom reklam eller säljare, och om hur företaget försöker skapa ett så välkänt varumärke som möjligt. När företagsekonomi först började studeras i Sverige ingick också distribution i marknadsföringen, det vill säga transport och lagring av varorna. Detta är dock numera ett separat ämne som brukar kallas logistik.

För att studera ett företag till fullo måste man också studera dess administrativa uppbyggnad och organisation, vilket inom företagsekonomin kallas organisationsteori. I detta ämne studeras bland annat hur förhållandet ser ut mellan företagets olika enheter och mellan ledare eller chefer och anställda.

Om du är intresserad av att själv läsa företagsekonomi finns det utbildningar i ämnet vid näst intill samtliga av landets lärosäten för högre utbildning. Några av de äldsta är dock Handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg samt Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *